BARUDAK SUNDA

LAGU JEUNG KAULINAN BARUDAK SUNDA

Posted on


Saha anu tiasa keneh,,?

Pami tiasa ajarkeun deui ka para incu

LAGU JEUNG KAULINAN BARUDAK SUNDA

 1. Ucang ucang angge

mulung muncang ka parangge

digogog ku anjing gede

anjing gede nu Pa Lebe

ari gog gog cungungung

 1. Trang trang kolentrang

si londok paeh nundutan

mesat gobang kabuyutan

tikusruk kana durukan

 1. Tongtolang nangka

kawinan bapa

poe salasa

teu beja-beja

aduh aduh si bapa

teungteuingeun ka ema

bapa mah suka suka

jeuh nu ngora

 1. Yu batur urang ulin ka Cibadak

ah embung sieuna badak nu kamari

geus euweuh geus dibedil ku si Jendil

Ndil ndilong si Jending dirawu kelong

 1. Perepet jengkol jajahean

kadempet konxxx jejeretean

 1. Pa Deong Pa Deong

pangmukakeun lawang angin

 1. Cing cangkeling

manuk cingkleung cindeten

plos ka kolong

bapa Satar buleneng

 1. Tokecang tokecang

malik pendil tosblong

angeun kacang angeun kacang

sapariuk kosong

 1. Aya hiji kurung

pinuh ku japati

japati kaluar

disada uok uokan

Alim karamana

alim ka ibuna

hoyong kaputrana

nu centik bulu socana

 1. Colenak beuleum peuyeum digulaan

awas bom batok (2x)

rebu rebu rada nyentok (2x)

leumpangna dicentok centok (2x)

sieun nincak tai kotok

 1. Blung blong

tampelet tampa gelom

lalamis bulu maung

cerentel cantel

pakuong doblus

 1. Tat tit tut

daun kanyere (kaliki)

saha nu hitut budak awewe (lalaki)

dibawa kasaung butut

balikna ngaburusut

 1. Abdi teh ayeuna

gaduh hiji boneka

teu kinten saena

sareng lucuna

Ku abdi dierokan

erokna sae pisan

sumangga tingali

boneka abdi

Kaulinan 

 1. Ambila-ambilan

Ambil-ambilan turuktuk hayam samantu

saha nu di ambil

kami mah budak pahatu

purah nutu purah ngejo

purah ngasakan baligo

purah tunggu bale gede

nyerieun sukuna kacugak ku kaliage

aya ubarna urat gunting sampurage

tiguling nyocolan dage.

2.Cingciripit

Cingciripit

tulang bajing kacapit

kacapit ku bulu pare

bulu pare seuseukeutna

jol Pa Dalang

mawa wayang jrek-jrek nong…..

3.Lalandakan

Landak landak sonari

kop cau kop tiwu

hakaneun sia janari

bekel miang ka batawi

kop jurig jarian

kop jurig tangkod

kop jurig pacilingan

kop jurig onom……

4.Oray-orayan

Oray orayan

luar leor mapay sawah

tong ka sawah

parena keur sedeng beukah

Oray-orayan

laur leor mapay leuwi

tang ka leuwi

di leuwi loba nu mandi

Oray-orayan

oray naon, orya bungka, bungka naon, bungka laut

laut naon, laut dipa, dipa naon,…dipandeuriiiii…

Kakawihan Barudak

 1. Ayang-ayanggung

Ayang-ayanggung

gung goongna rame

menak ki Wastanu

nu jadi wadana

naha maneh kitu

tukang olo-olo

loba anu giruk

ruket jeung kompeni

niat jadi pangkat

katon kagorengan

ngantos kanjeng dalem

lempa lempi lempong

ngadu pipi jeung nu ompong

jalan ka batawi ngemplong

2.Margaluyu

Bang-bang kalima lima gobang, bang

bangkong di tengah sawah, wah

wahai tukang bajigur, gur

guru sakola desa, sa

saban poe ngajar, jar

jarum paranti ngaput, put

putri nu gareulis, lis

lisung kadua halu, lu

luhur kapal udara, ra

ragrag di Jakarta, ta

taun opat hiji, ji

haji rek ka mekah, kah

kahar tujuh rebu, bu

buah meunang ngala, la

lauk meunang nyobek, bek

beker meunang muter, ter

terus ke Citapen, pen

pena gagang kalam, lam

lampu eujeung damar, mar

mari kueh hoho, ho

hotel pamandangan, ngan

ngantos kangjeng dalem, lem

lempa lempi lempong

ngadu pipi jeung nu ompong

3.Ole-ole Ogong

Ole-ole ogong

melak cabe di tarogong

dihakan ku mebe ompong

diteang kari sapotong

au au aheng

beuleum cau tutung geheng

embe embe domba

anak sapi tutunggulan

ema ema weya

si sahi kabuhulan

hayang geura diinuman

embe embe domba

anak sapi tuntunggulan

ema ema weya

si sahi pupundukan

ku baturna ditumbukan

4.Rat-rat Gurisat

Rat rat gurisat

nini engrat paeh tiselap

tiselap kana kuciat

dibura ku laja tuhur

laja tuhur meunang ngunun

meunang ngunun tujuh taun….